Δικαιολογητικά

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 • Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες (3.5×4.5 εκ.) & σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi και λόγο ύψους προς πλάτος από 1,14 ως 1,18 (ελάχιστο πλάτος τουλάχιστον 450 pixels, ελάχιστον ύψος από 513 έως 531 pixels – μεγαλύτερες διαστάσεις θα πρέπει να τηρούν τον λόγο ύψους προς πλάτος).
 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις)
 • Φωτοαντίγραφο διπλώματος αυτοκινήτου (δύο όψεις)
  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζονται ιατρικά πιστοποιητικά παθολόγου και οφθαλμιάτρου.
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (κατεβάστε την εδώ)
 • Αίτηση (κατεβάστε την εδώ)
 • Διπλότυπα είσπραξης 50€ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ
 • Παράβολο Άδειας Χειριστή Τ/Χ Σκαφών
 • Βεβαίωση Εκπαίδευσης Σχολής.
 • Φωτοαντίγραφο παραστατικών (Απόδειξη/Τιμολόγιο)

Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν την Ελληνική γραφή και ανάγνωση οι εξετάσεις διενεργούνται παρουσία πτυχιούχου διερμηνέα με δαπάνη που βαρύνει τους υποψηφίους.

Comments are closed